Teknik headericon

Europeisk teststandard EN779:2012
Nedanstående tabell används vid klassificering av filter i klasserna G, M och F. Dessa filterklasser används normalt inom komfortventilation samt som förfilter inom processventilation. Denna standard definierar testförfarandet för grov- och finfilter. Sedan april 2012 är version EN 779:2012 giltig där ett införande av ett minimikrav på energieffektivitet för klasserna F7 till F9 tillkommit samt ändrade benämningar

teknik-EN779-2012

för tidigare klasser F5 och F6 till numera gällande mediumklass M5 och M6. Egenskaperna hos atmosfäriskt stoft varierar kraftigt jämfört med det syntetiska standard teststoft som används i enlighet med EN779:2009. På grund av detta, ger testresultaten inte helt rättvisande underlag för att förutsäga antingen operativ prestanda eller livslängd för olika driftssituationer. Avgivande av partiklar eller fibrer kan påverka effektiviteten.

Eurovent certifiering för finfilter
Inte alla tillverkare av filter kan hålla de löften som de utgör för sina produkter. Det är inte ovanligt att hitta funktioner i sin produktinformation som aldrig uppnås i verkligheten. Det finns dock ett sätt att skydda sig. Som en oberoende institution, har Eurovent Certification Company utvecklat ett internationellt certifieringsprogram för finfilter i grupperna M och F (EN 779:2012), vilket ger användaren trygghet. Alla Viledon finfilter i grupperna M och F har certifierats av Eurovent.

Internationell certifiering
Eurovent är känd i hela Europa för att säkerställa korrekt och tillförlitlig produktdata för ventilation, luftkonditionering, värme och kylutrustning . I tester har finfilter kontrolleras för att se om den information som lämnats av tillverkaren är korrekt – med andra ord, för att säkerställa att filtren faktiskt levererar de prestanda som utlovats av tillverkaren. Eurovent samarbetar med olika europeiska testanläggningar som är specialiserade inom testning av filter för att uppnå detta.

Hur fungerar certifieringsprocessen?

 • Alla deltagande filtertillverkare ger Eurovent tillgång till hela deras produktsortiment av finfilter . Eurovent väljer sedan slumpmässigt ut en mängd olika filter och genomför deras standardiserade laboratorietester. Om avvikelser mellan testresultaten och leverantörens data kommer utanför tillåtna toleranser, är tillverkaren skyldig att ändra i sina angivna publicerade specifikationer. I händelse av allvarliga eller mer frekventa avvikelser kan ytterligare sanktioner tillämpas. I sista fall sker uteslutning av tillverkaren från själva programmet.

Vilka filter ska certifieras?

 • Godkänd för certifiering är alla luftfilter med en ramstorlek om 592 x 592 mm (EN 15805), som klassificerats av tillverkaren som finfilter och därmed tillhör grupperna M och F, enligt gällande EN 779:2012 standard.

Vilka egenskaper ska vara certifierade?

 • Alla finfilter vilka tillhör klasserna M (M5 – M6) och F (F7 – F9)
 • Initialt tryckfall i Pa, uppmätt enligt EN779
 • Initial verkningsgrad enligt EN779 (endast för filter från F7 till F9)
 • Lägsta effektivitet enligt EN779 (endast för filter från F7 till F9)
 • Energieffektivitetsklass enligt Eurovent 11/4 (rankad med ett luftflöde volym på 0,944 m3/s)
 • Årlig energianvändning enligt Eurovent 11/4 (rankad med ett luftflöde volym på 0,944 m3/s)

Vem utför testerna?

 • Två oberoende laboratorier är utvalda för att genomföra regelbundna tester: Desa är ”SP Technical Research Institute ” i Sverige och ” VTT Technical Research Centre ” i Finland. Hur kan jag känna igen om ett finfilter har Euroventcertifiering? Helt enkelt genom att leta efter Eurovent -logotypen.

Hur kan jag ta reda på mer om Eurovent certifiering?

 • Enkelt: kontakta oss. Vi kommer gladligen att informera dig om alla de senaste trenderna och teman kring filtrering.

Europeisk teststandard EN1822:2009
Nedanstående tabell används vid klassificering av filter i klasserna E, H och U. Produkter inom dessa filterklasser används normalt inom ventilation för kontrollerade processer. Klassificering enligt EN 1822:2009 är för filtreringseffektivitet och penetration (läckage). HEPA och ULPA filter testas normalt

teknik-EN1822-2009

individuellt, med tester baserade på de senaste metoderna för partikelräkning genom skanning.

 • Filter i klass E10, E11 och E12 kräver inte verifiering av lokal penetration.
 • Filter i klasserna H13 och H14 kan, som ett alternativ till skanning, verifieras med visuell ”Oil Thread Test” där en eventuell penetration visualiseras genom att en belyst oljerök av paraffin penetrerar mediat vid test i ett mörkrum.
 • Klass U15 – U17 skall individuellt testas genom skanning av hela filterytan och ramens ytterkant.
 • Klass U17 är ett undantag från regeln. I detta fall får det lokala värdet av penetration inte överstiga 20 x det totala värdet.

Europeisk standard ISO14644-1 (renrumsklassificering)
Nedanstående tabell används vid klassificering av renrum och andra kontrollerade miljöer där ISO är accepterad. Dessa klasser används normalt inom kritiska processer i ex. elektronikindustri där antalet partiklar och dess egenskaper påverkar processen negativt och där en biologisk påverkan genom penetrerande partiklar är sekundär. Klassen bestäms uteslutande av koncentrationen av luftburna partiklar baserade på storlekar från 0,1 till 5 μm.

teknik-ISO14644-1

Energieffektivitet enligt Eurovent 11/4
Stigande energikostnader och därav önskan om minskade energibehov samt behovet av att minska CO2-utsläppen uppmärksammas alltmer även inom ventilation. Inom Europa förbrukas mellan 10% och 20% av all elförbrukning för industriella och kommersiella anläggningar till att driva fläktar i ventilationssystem. Omkring en tredjedel av denna energi behövs på grund av luftmotståndet (tryckfall) genom luftfilter. Energibesparande åtgärder omfattar utbyggnad eller ombyggnad av system och att utrusta dem med högeffektiva, frekvensstyrda fläktar.

teknik-eurovent

I detta sammanhang är det en förhållandevis enkel och effektiv metod att använda energieffektiva Viledon luftfilter av högre kvalitet för att uppnå avsevärda kostnadsminskningar. Naturligtvis finns kompletterande åtgärder att genomföra. Ytterst är dock målet för användaren att hitta den optimala kombinationen av önskad filtereffektivitet till lägsta möjliga energiförbrukning.

För att göra det lättare för slutanvändaren att välja de mest energieffektiva luftfiltren, har experterna i Freudenberg Filtration Technologies redan för några år sedan utvecklat ett energiledningssystem. Baserat på denna forskning har standard ”EUROVENT 11/4” formats som riktlinje. Denna har nyligen offentliggjorts av Europeiska kommittén EUROVENT. ”EUROVENT 11/4” definierar numera en ny europeisk energiklassificering för luftfilter.